top of page

ייעוץ אסטרטגי

יעוץ מקצועי ומקיף הנשען על תפיסה מערכתית של הארגון, תוך התאמה גילאית ותרבותית והטמעת מתודות אפקטיביות מהעולם. היעוץ כולל זיהוי צרכים, בניית תכניות עבודה, מיקוד בתכנים ורתימת גורמי מפתח ליצירת אימפקט משמעותי. 


הדרך האפקטיבית לקדם אימפקט חברתי בתחומים של שוויון מגדרי ומיניות בריאה עשויה להיות מבלבלת. אני מאמינה ששינוי אמיתי מגיע מיישום תוכניות מערכתיות המשלבות מספר גורמים. אני מציעה יעוץ מקצועי מקיף הנשען על תפיסה מערכתית של הארגון, תוך התאמה גילאית ותרבותית והטמעת מתודות אפקטיביות מהעולם. היעוץ כולל את רמת התוכן, התפעול ורתימת גורמי מפתח ליצירת שותפויות, מתוך ניסיון רב בהתמודדות עם אתגרים ביישום תכניות ברמה ארצית ומקומית.


תהליך ייעוץ אסטרטגי מעניק לארגון הנחייה מקצועית להבנה מעמיקה יותר של אתגרים בנושאי מגדר ומיניות בקרב אוכלוסיית היעד וגיבוש דרכי הפעולה להתמודד עם אתגרים אלה. היעוץ מאפשר זיהוי צרכים, מיפוי תכניות קיימות והגדרת מטרות חדשות, תוך זיהוי חוזקות, עוצמות וחוסן ניהולי בארגון. לאחר המיפוי, נגדיר את הדרך שהארגון צריך לעבור כדי לייצר מוגנות ושוויון.

תכני וסוגי הייעוץ:

 • יעוץ אסטרטגי מלא לבניית מודל עבודה שנתי / רב שנתי בהתאמה גילאית

 • ייעוץ לבחירת תכנים מותאמי גיל בנושא מגדר ומיניות על פי המלצות ארגון הבריאות העולמי

 • ייעוץ במקרים של פגיעה מינית והתמדדות עימה בארגון ו/או בקהילה

 • ייעוץ לשיפור וייעול תכניות למגדר, מיניות בריאה ומניעת אלימות מינית

 • ייעוץ לבחירת דרכי פעולה אפקטיביות חדשות לקידום שוויון מגדרי ומיניות בריאה

 • ייעוץ להעצמה ופיתוח מנהיגות בצוות להובלה והפעלה של תכניות בנושא מגדר ומיניות

מסלולי היעוץ

 • מפגש יעוץ ממוקד במקרה ספציפי או בדילמה

 • ייעוץ לפרויקט מוגדר - משך הייעוץ נקבע בהתאם להיקף הפרויקט

 • ייעוץ וליווי תהליך שנתי או רב שנתי

היעוץ לפרויקט/שנתי כולל אסטרטגיה מקיפה הנוגעת בהבטים הבאים:

 • מיפוי: מיפוי צרכים, מיפוי  פעילות קיימת ומיפוי שותפים לתהליך

 • גיבוש חזון, יעדים ואסטרטגיה ארגונית

 • בניית מודל הפעלה הכולל  תוכניות עבודה, חלוקת תפקידים ומודל תקציבי

 • בחירת תכנים והתאמתם לאוכלוסיית היעד וליעדים שהוגדרו

 • ליווי מעשי ליישום התכנית, חיבור בין כל הגורמים להבטחת הצלחת התהליך

ייעוצים נבחרים

 • עיריית רמת השרון - אגף החינוך - יעוץ אסטרטגי מלא לבניית מודל רב-שנתי לקידום שוויון מגדרי ומיניות בריאה במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בגנים בתי הספר, מרכזי הנוער והספורט תוך שילוב עבודה עם הורים וצוותים.  (לינק )

 • ייעוץ למועצה מקומית בינימינה-גבעת עדה - יעוץ אסטרטגי מלא לבניית מודל רב-שנתי לקידום שוויון מגדרי ומיניות בריאה במערכת החינוך ובמקומות בילוי.

 • הרשות למתנסים מחוז צפון - יעוץ אסטרטגי לבניית תכנית לצמצום אלימות מינית בקרב נערים ונערות

 • המרכז הישראלי למוגנות - יעוץ אסטרטגי לבניית תכנית רב שנתית  מקיפה

 • יעוץ לקרנות פילנתרופיות - יעוץ לקרן פילנתרופית לבחירת ארגון מתאים לתרומה

 • יעוץ לחברות הייטק לפיתוח מוצרים מותאמי מגדר - יעוץ לחברת הייטק להתאמת אפליקציה לנשים ודיוק הצרכים וחוויית לקוח.

bottom of page