top of page

סדנאות והרצאות בנושא מיניות ואלימות מינית

התכנים מותאמים לצוות ולנישה המקצועית שבו הצוות עוסק

מבוא למיניות

סדנה המאפשרת דיון על עמדות אישיות ומקצועיות ביחס למיניות ולתפקידנו בקידום מיניות בריאה. הסדנה כוללת המשגות ומידע ממחקרים כולל התייחסות לזהות מגדרית ונטייה מינית. הסדנה מבוססת על תפיסה חיובית למיניות.

*

קידום מיניות בריאה - יזמות וחדשנות

סדנה פרקטית המקנה כלים להקמת מיזמים חדניים בנושא מיניות בריאה, החל משלב החזון והגדרת המטרות, דרך שותפויות ובניית תכנית עבודה ועד הפעלה.

*

מגדר ומיניות

הסדנה בוחנת בראייה ביקורתית את השפעת יחסי הכח המגדריים על הבניית המיניות הנשית, הגברית והלה"טבית. היא מעניקה כלים לשינוי השיח ודגשים לצרכים של כל מגדר.

*

מיניות בראייה התפתחותית: מהגיל הרך ועד התיכון

שני מפגשים הסוקרים את ההתפתחות המינית בשלבי הגיל, אתגרים והזדמנויות לחינוך והקניית מיומנויות.

*

מיניות ברשת

הרשתות החברתיות ותקשורת ההמונים מוצפים בתכנים מיניים ללא סינון. ההרצאה מעניקה ידע אודות ביטויי המיניות ברשת, כיצד הם משפיעים על ילדות, ילדים ונוער ומעניקה כלים לשיח ביקורתי וחינוכי.

*

קידום מיניות בריאה - פרקטיקה

סדנה פרקטית המקנה כלים להנחיית שיעורים, יצירת אקלים בטוח ושיח יום יומי לקידום מיניות בריאה.

*

אלימות מינית כבעיה חברתית

הסדנה תעסוק בעמדות ותפיסות של המשתתפות/ים ביחס לתופעה, תנפץ מיתוסים ותקנה ידע על הגדרת התופעה, היקפה והגורמים לה לפי הגדרות ארגון הבריאות העולמי. הסדנה תתמקד בהבטים חברתיים ותרבותיים הגורמים לתופעה.

*

מניעת אלימות מינית - פרקטיקה

סדנה פרקטית המקנה כלים להנחיית שיעורים, יצירת אקלים בטוח ושיח יום יומי לשינוי נורמות ומניעת אלימות מינית בדרכים אפקטיביות.

*

אלימות מינית - התמודדות מערכתית עם ארוע של פגיעה

הסדנה תעסוק בעקרונות המענה לארוע תגובה, ביחס לנפגע/ת לפוגע/ת, למשפחה ולקהילה, תוך שילוב בין חוק חובת הדיווח, חוזר מנכ"ל משרד החינוך והמלצות נוספות להתערבות.

*

מיניות יום יומית בטיפול

סדנה המעניקה כלים לא/נשי טיפול לרפלקציה והתבוננות אישית על סוגיית המיניות, ידע על מיניות בגילאים שונים וכלים פרקטיים להתייחס למיניות יום יומית בטיפול.

*

סובייקטיביות מינית ופיתוח העצמה מינית

*

bottom of page